Pedagogika v naší školce vychází z principů alternativních pedagogik, zejména z waldorfské pedagogiky.  

Jedná se o pedagogikou přirozenou, vycházející z hlubokého poznání lidské přirozenosti a pravidel a potřeb vývoje člověka. Z tohoto poznání vychází specifická metodika vyučování a učení.

V naší školce klademe důraz i na environmentální výchovu, neboť co se učíme v mateřské školce, se učíme pro život.

Ve waldorfské mateřské škole se postupuje podle vzdělávacího programu schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tento typ škol je ze strany státu podporován. Obecné podmínky činnosti waldorfské mateřské školy odpovídají všem požadavkům uvedeným v Rámcovém vzdělávacím programu.

 

Pedagogika budoucnosti

Za tvůrce waldorfské pedagogiky se považuje Rudolf Steiner, rakouský filozof, který se zabýval zákonitostmi vývoje dítěte, proměn jeho vztahu ke světu a postupně se probouzejícími schopnostmi poznávání. Vzhledem k tomu, že svými nadčasovými myšlenkami Steiner dalece předběhl svou dobu, je WP označována za pedagogiku budoucnosti (sám Steiner ji nazýval pedagogikou pro 21. století).

Základním rysem waldorfské pedagogiky je snaha o rozvoj člověka v jeho celistvosti. Výchova a vzdělávání vycházející z vývojových aspektů dítěte se zaměřuje především na utváření vztahu ke světu pomocí sil myšlení, cítění a vůle. Ve svém výsledku se v dětech zachovává přirozenost, citlivost, tolerance, úcta k přírodě. Právě vztahem k přírodě se v dětech vytváří odpovědnost, která je pro  budoucnost člověka na Zemi naprosto nezbytná.

Významným fenoménem ve waldorfské pedagogice je princip rytmu a řádu, který umožňuje orientaci v prožívání času a souvislostí jevů. Prožitek existence a platnosti řádu věcí, jejich rytmického proměňování a vzájemného podmiňování, dávají dítěti pocit, že vše má své místo, svůj účel a smysl. Ve waldorfských mateřských i základních školách se proto vytváří různé druhy rituálů – oslavy ročních svátků, pravidelný sled činností, pěstování společenských návyků.

 

Kvalita působícího vzoru

Dítě v prvních sedmi letech napodobuje, zvnitřňuje vše, s čím se setkává. Nejedná se pouze o to, co se kolem dítěte zjevně děje, ale o všechno, co může vnímat, tj. například i o vnitřní postoje dospělých – skutečný vztah, míra pravdivosti, míra morálnosti. V okolí dítěte by se tedy nemělo vyskytovat nic, co není napodobení hodno.

Výchovně nejdůležitější není otázka množství podnětů, jimž je dítě vystavováno, ale jejich kvality. Prvotní nárok nemůže být kladen na dítě a jeho vlastnosti, ale na dospělou osobu vychovatele, se kterým se dítě denně potkává. Na to, do jaké míry je to osobnost čistá, pravdivá a do jaké míry je ochotna pracovat na svém vývoji. Neustálá práce na sobě a svém nitru je jedním ze základních kamenů i požadavků na učitele ve waldorfské pedagogice i u nás ve školce.

Totéž platí i o tvorbě prostředí, ve kterém se dítě nachází a o předmětech, které používá při svých hrách. Zdravý vývoj podporují hračky a předměty vyrobené z přírodních materiálů v původní kvalitě, které zprostředkují přirozenou informaci o světě a nesou v sobě stále svou životní sílu oslovující smysly dítěte. Waldorfská pedagogika preferuje jednoduchost, čistotu tvarů a organický původ předmětů, zejména v dnešní době, plné nejrůznějších náhražek všeho druhu.

Zdravá nápodoba probíhá i při vnímání dospělého, který s vnitřním zaujetím provádí opravdovou a smysluplnou práci, např. při práci na zahrádce v zahradě, opravování hraček, štípání dřeva na oheň i při vaření.

 

Naši budoucnost mají v rukou naše děti

Podstatnou součástí posilování dítěte v jeho důvěře v sebe sama je skutečnost, že při hodnocení nedochází ke srovnávání výkonů dětí. V dětech není podporována soutěživost a srovnávání s druhými, které vedou k pocitu izolace. Jsem-li akceptován, jsem schopen akceptovat druhé.

Věkově smíšené skupiny dětí ve třídách poskytují vyhovující prostor k širokému sociálnímu učení a vytváří přirozenější situace pro střetávání názorů a potřeb jednotlivých dětí.

Waldorfská pedagogika se zaměřuje na vysokou kultivovanost, citlivost, toleranci, tvořivost, schopnost komunikace a spolupráce. To všechno jsou vlastnosti, které nám mohou pomoci ze současné ekonomické a morální krize a budou klíčové pro budoucí vývoj lidstva.  
 

Související články

08.12.2009 20:38

Dětská hra

Dětská hra je něčím zcela bytostným – ve svém významu je rovnocenná práci dospělých. Dítě chce uchopit svět svýma rukama a nohama, chce ho pochopit. Ve volné hře si děti osvojují svět skrze živou zkušenost. Smysly dítěte jsou povzbuzovány a rozvíjeny, zrají schopnosti pohybu a koordinace – a...
06.11.2009 14:35

Pedagogika waldorfských mateřských škol

Volně přeloženo z článku Waldorfkinder­gartenpädagogik na www.freunde-waldorf.de Rudolf Steiner formuloval ideál výchovy následujícími slovy: „ Dítě v úctě přijmout, v lásce vychovat a ve svobodě propustit.“ Waldorfská pedagogika vychází ze zásady vytvořit dítěti co možná nejlepší...

© 2010-2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode