Školní vzdělávací program

 

Školní vzdělávací program naší školy "Hnízdečko" schválil pedagogický sbor školy dne 13.11.2014 pod č. 1/2014. V dalších letech prošel pravidelnými novelizacemi:) Na tento program navazují třídní vzdělávací programy.

Z obsahu:

Filosofie školy, vzdělávací cíle a záměry

Naše školka vychází z principů waldorfské pedagogiky. Hlavním kritériem při výchově dětí v prvním sedmiletí waldorfská pedagogika zprostředkovává dětem prožitek  – svět je dobrý. Inspirujeme se i jinými pro nás hodnotnými směry.

Název našeho ŠVP – Hnízdečko - vznikl v souvislosti s činností, která se v naší MŠ odehrává – školka poskytuje bezpečí, jistotu, laskavé přijetí i možnost se rozvíjet, růst a přitom být svobodný, možnost „vyletět“ až bude ten správný čas.

Našim dětem zajišťujeme prostředí, ve kterém jsou naplňovány jejich potřeby, a ve kterém se cítí dobře. Chceme být průvodci na jejich cestě, podporovat je a poskytnout jim, co možná nejlepší podmínky k jejich celostnímu rozvoji. Naši školku charakterizuje klidné, harmonické a láskyplné prostředí, ve kterém mohou s důvěrou prožívat a objevovat svět a realizovat se v něm.

Předškolní věk je ojedinělým prostorem svobody v životě, ve kterém má dítě trávit čas volně a nenuceně. Dětem poskytujeme dostatek volnosti a svoboda je vyvážena zodpovědností a volnost určitým řádem. Zároveň je to období, kdy se učí respektovat hranice. Ve školce panují jasně stanovená pravidla, na jejichž dodržování důsledně dbáme. Našim cílem však je, aby motivací našich dětí k následování určitých pravidel nebyla slepá podřízenost autoritě, ale porozumění a uznání jejich smyslu a jejich jednání tak vycházelo z vnitřního popudu.

Dětství je ten správný čas na navazování prvních vztahů v širším společenství, poznávání sebe sama a hledání orientace ve světě. Klíčovým prvkem zdárného prožití této životní etapy je vztah. Vztah založený na láskyplném přijetí, poskytující jistotu, důvěru a bezpečí, tedy uspokojující základní duševní potřeby dítěte.

Dbáme na to, abychom neochromovali vůli a kreativitu našich dětí a podporovali jejich citlivost. Projevy jejich aktivní tvůrčí síly s radostí přijímáme a dále rozvíjíme. V rámci řízené činnosti dětem nabízíme široké spektrum tvůrčích činností. Rozvoj kreativity je pro nás velmi důležitý. Nehodnotíme výkon dětí, podstatný je pro nás samotný akt tvoření a s ním spojený hluboký prožitek sebe sama, radosti a naplnění. Tyto zkušenosti dětem přináší pozitivní postoj k životu, schopnost řídit svou životní cestu, umění hledat a nalézat nečekaná řešení při překonávání úkolů a potíží.

Mocně na citový život dětí působí také samotná příroda, která má pro nás mimořádný význam a v naší školce důležité postavení. Školka je vybavena přírodními materiály, převážně dřevem, rytmus roku vychází z rytmů přírody, při našich tvůrčích aktivitách často využíváme přírodní materiály. Školkovská zahrada, sad a řeka jsou pro děti rájem, kde mohou být každý den s přírodou v přímém kontaktu. Našim záměrem je podpořit vnímavost vůči silám přírody, soulad s ní, vytvoření hlubokého vztahu k přírodě a vědomí sounáležitosti, které vyústí k respektujícímu a ochranitelskému postoji k  Zemi. Zdůrazňujeme péči o zvířátka (přikrmování přezimujících ptáků, domky pro ježky….) a vyrábíme s dětmi ptačí krmítka, budky, výběh pro králíky a morčata.

Citově na děti působí také hudební aktivita, která je též jedním pilířů našeho výchovného programu. Provozování hudby je součástí pedagogického plánu, který má na děti kulturní, léčivý vliv. Živá hudba je v dnešní době často opomíjenou, proto o to více důležitou součástí lidského života. Z aktivně provozované hudby lze po celý život čerpat energii, harmonizuje duševní i fyzický život. Pro děti v prvním sedmiletí jsou vhodné přirozeně znějící nástroje, na které je jednoduché hrát a zpěv.

 

Formy a metody práce

V naší školce nevyznáváme soutěživost. Spíše podporujeme vztahy založené na spolupráci, respektu a úctě. Dítě se jim učí nápodobou. Proto je bezpodmínečně nutné, aby šli v tomto učitelé dětem příkladem a takové vztahy pěstovali mezi sebou, dětmi i rodiči. Také některé řízené činnosti koncipujeme záměrně tak, aby byly děti „nuceny“ domluvit se a nacházet společná východiska.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně, s respektem a ohledem k jeho osobnosti, potřebám, schopnostem a omezením s vědomím toho, že dítě v sobě nese vlohy své budoucnosti.

Podněcujeme všechny jejich smysly: zrak estetickými podněty, barevnými i světelnými poměry; hmat kontaktem s různorodými přírodními materiály, také masírujeme ruce před obědem a nožičky před spaním; čich vonnými oleji z aromalamp, vůněmi koření, vůní potravin při pečení, vůní včelího vosku při apod.; sluch poslechem hudby i vlastní hudební aktivitou dětí, hraním si se zvukem, jeho hledání ve věcech, které nás obklopují; chuť kvalitním a chutným jídlem. Tyto vjemy prohlubují vnímavost dětí, podporují pozitivní postoj dětí k životu a utváří jejich orgány zdravým směrem. Kromě toho rozvíjíme smysl pro pohyb, rovnováhu a životní smysl.

V naší školce máme třídy věkově smíšené. Vytváříme tak prostor, který děti podněcuje ke spontánnímu sociálnímu učení. Přirozeně zde vznikají situace pro střetávání názorů a potřeb jednotlivých dětí. Starší děti se mohou uplatnit při pomoci mladším, mladší děti se zase od svých větších kamarádů mohou hodně naučit. Učení založené na principu přirozené nápodoby samozřejmě klade nároky i na učitele. Ten má dítěti poskytovat vzory nejen chování ale i postojů, které jsou k nápodobě vhodné. Dítě totiž zvnitřňuje i duševní gesta vychovávajícího člověka – přijímá naše postoje a soudy a ztotožňuje se s nimi.

V průběhu dne využíváme spontánní i řízené aktivity. Činnosti na sebe navazují, jsou propojeny jednotícím tématem, je v nich prostor pro cílené (plánované) i nezáměrné (spontánní) učení. Probíhají zpravidla v menší skupině nebo individuálně. Účast na řízených činnostech je dobrovolná. Děti k činnosti motivujeme, povzbuzujeme, ale nenutíme. Děti mají možnost volby zapojit se do činnosti nebo strávit čas volnou hrou. Volná hra má ve školce své privilegované místo, neřídíme ji ani nehodnotíme. Invence působí tvořivě na formy mozku dítěte.

Naším cílem je, aby děti byly samostatné. Proto jim, kde to jen jde, necháváme svobodu volby. Přejeme si, aby z nich vyrostli lidé, jež o sobě samostatně rozhodují s vědomím širších souvislostí, a také přijímají zodpovědnost za svá rozhodnutí a reagují na ni.

I v řízené činnosti využíváme spontánních nápadů dětí. Mohou je dále rozvíjet a dojít tak k novým neopakovatelným výsledkům. V průběhu práce pak dítě zažívá radost z učení, objevuje a získává neocenitelné zkušenosti. Učí se přímou činností, hrou, prací a prožitkem.

Při činnosti ve skupině motivujeme děti ke spolupráci. Věkově smíšené třídy nám umožňují ponechat některé kompetence dospělého v rukou starších dětí. S úžasem pak sledujeme skupinku dětí, která naprosto samostatně vytváří jedinečná díla a poradí si i s překážkami nebo nezdary. Mladší děti se rychle učí iniciativě svých starších kamarádů a s odvahou se pouští do každého nového úkolu. Učitelé jsou pak opravdu jen pomocníky a průvodci dětí na jejich úžasné cestě za poznáváním.

Strava

Ve školce zajišťujeme celodenní stravování. Děti mají v průběhu svačin nabídku čerstvého (v zimním období sušeného) ovoce, zeleniny, semínek. Dbáme na dostatečný přísun vhodných tekutin. Děti mají celodenní přístup k čaji a vodě, kdykoli si mohou vybrané pití sami, případně s asistencí učitelky – učitele, nalévat. Od srpna do dubna odebíráme jednou týdně čerstvý jablečný mošt ze šťáhlavské moštárny k pití při svačině. Děti mají v případě zájmu na výběr mezi kravským a rostlinným mlékem.

V naší školní kuchyni jsme si vědomi důležitosti toho, co jíme a jak jíme, a společně se snažíme vytvořit příjemnou atmosféru a dodržovat tradice a rituály, které jsou spojené s přijímáním potravy.

Děti dostávají pestrou stravu, která obsahuje především celozrnné obiloviny v rozmanitých podobách (kaše, zavářky do polévek, kváskový chleba, pomazánky, zdravé moučníky), ale i hlavní jídla jako nákypy, přílohy.

Z bílkovin preferujeme bílé maso a ryby a z rostlinných např. luštěniny, pro zpestření nabízíme dětem rozmanitá semínka.

Dbáme na dostatek zeleniny a ovoce,  pokud možno z místních zdrojů od českých farmářů. Snažíme se o stravování co nejvíce v souladu s ročními obdobími. Čerpáme zejména z místních zdrojů. Naše paní kuchařka se velmi detailně zabývá vhodnou kombinací jednotlivých surovin, tak aby strava byla hodnotná a pro děti přitažlivá, samostudiem si stále rozšiřuje obzory.

Ve školní kuchyni sladíme přírodním cukrem, medem nebo sirupy, a to v přiměřeném množství. Omezili jsme spotřebu másla a mléka a používáme spíše máslo přepuštěné, rovněž kvalitní oleje slunečnicové, řepkové a olivové. Z nemléčných nápojů dětem nabízíme např. rýžový, sojový, pohankový.

Dětem dáváme možnost si vybrat z pestré palety potravin. Přihlížíme k individuálním potřebám každého z nás (zdravotní důvody – bezlepková dieta, časté alergie na mléko) k rozhodnutí rodičů (vegetariánství, žádosti o omezování bílého cukru, masa, kravského mléka ve stravě dětí).

Usilujeme o rozmanitost a přitažlivost stravy. Předkládáme dětem stravu tak, aby měli možnost seznámit se s její přirozenou chutí, aby se jim i líbila. Vznikají tak originální pokrmy, které dětem chutnají.

K dochucení používáme bylinky a sůl v přiměřeném množství a ctíme, že čím jednodušší úprava, tím lépe. Ve finále pak dětem poskládáme pestrý talíř, který láká nejen svým zjevem. Jsme nadšení, že dětem chutná a těšíme se na další nápady.

Každý den pečeme v domácí pekárně chléb z vlastního kvásku, z různých druhů mouky, kterou si i sami meleme z obilí. Na zahradě pěstujeme byliny pro kuchyni, divoké byliny pro přípravu čajů si děti s učiteli nosí i z venkovních procházek.

Jednou z pravidelných dopoledních činností ve třídách je i práce s potravinami a pečení. Díky NF Zelený poklad jsme si pořídili ruční mlýnky, které jsou trvale umístěny ve třídách. Děti tak mohou při pečení používat i vlastnoručně umletou mouku.

Učitelé děti do jídla nenutí. V případě nezájmu je vedou k tomu, aby alespoň ochutnaly. Jídla jsou společná (kromě odpolední průběžné svačiny), předchází jim pravidelný společný rituál.

Konzultujeme s rodiči jejich požadavky na stravování dětí, jejich specifické výživové potřeby. Snažíme se (nejen u dětí se zdravotními problémy) jejich rozhodnutím a přáním vyjít vstříc, neboť je považujeme za svrchovaná.

Odpočinek

Velmi důležitým fenoménem v životě naší školky je princip rytmu. Pravidelnému rytmu je podřízen i průběh dne. Podmínkou je rovnováha. Rovnováha mezi volnou hrou a činností skupiny vedené učitelem a samozřejmě také rovnováha mezi aktivitou a odpočinkem.

Všechny děti po obědě odpočívají na lůžku. Tzv. „nespinkáčci“ (většinou starší i část mladších) odpočívají po dobu vyprávění (čtení) pohádky. Pak se věnují některé z klidových aktivit – prohlížení knížek, hře s panenkou, mohou si polohlasně povídat s kamarády na lůžku apod.

Ukládání dětí probíhá každý den stejným způsobem, provází jej rituál, který dětem i učitelům pomáhá přejít z aktivního činění k odpočinku. Součástí tohoto rituálu je zpěv, hra na kantelu nebo tibetskou mísu a četba (vyprávění) pohádky.

Pohyb

Dáváme dětem velký prostor pro volný pohyb. Neustále mají k dispozici lavičky a balanční plošiny pro tvorbu různých „opičích drah“, prolézaček a bunkrů.

 Pobyt venku, ať už na zahradě nebo při procházkách, je pohybu vyhrazen. Děti mají možnost lézt, prolézat, šplhat, ručkovat, skákat, balancovat, … Na školkovské zahradě máme stromy ideální pro trénování zavěšování, prolézání větvemi i lezení na ně (pouze do předem domluvené a viditelně označené výšky). Dětem při lezení po stromech i prolézačkách pouze asistujeme, nevysazujeme je – jsme přesvědčení, že pouze pokud je dítě schopno na strom (lezecí stěnu apod.) vylézt samostatně, je dostatečně obratné a silné, aby na něj lézt mohlo. Díky velké možnosti volného pohybu děti spontánně podporují svůj tělesný vývoj, koordinaci pohybů, smysl pro rovnováhu, učí se reálně odhadnout své možnosti,  věřit si. Jedenkrát týdně (ve středu) chodíme na polodenní výlety.

Děti vedeme k přiměřenému oblékání, obouvání i chození bez bot, v jehož rámci chceme cíleně rozvíjet přirozenou cestou citlivost a reflexní schopnost chodidel stimulováním různými druhy podkladů jak v přirozeném terénu tak na dráze s různých směsí kameniva, šišek, bláta, lesních plodů, semen atd. Čímž se umocňuje pohybový rozvoj i stabilita těla, včetně vnímavosti vůči charakteru a vlastnostem přírodnin.

Vztah k přírodě

Výchovu k ohleduplnému vztahu k okolnímu prostředí řadíme rovněž k výchově ke správné životosprávě v širším slova smyslu. Děti se učí vidět svá jednání i jednání jiných lidí i z hlediska biologického výsledku a dopadu.

Ve školce se snažíme co nejvíce předcházet vzniku odpadů. Ty vzniklé důsledně rozdělujeme, třídíme a co je možné, kompostujeme.  Zároveň jsme se rozhodli, že ve spolupráci s (nejen) rodiči budeme sbírat některé druhy odpadů, a to buď za účelem využití při tvoření (kelímky, tetrapack, plata od vajec apod.) nebo  plníme  funkci meziskladu (tenkovrstvý hliník, noviny apod.)

Jako čisticí prostředky (i mýdla) užíváme výhradně ekologické výrobky české výroby (to i s ohledem na život v domácí čistírně odpadních vod). Při ošetřování a léčení nemocí i zranění (např. odřeniny, rýmy) využíváme přírodní prostředky nebo prostředky na přírodní bázi.  Venku se naskýtá i možnost použití léčivých bylinek, např. jitrocele. Děti seznamujeme v rámci témat s možnostmi využití přírodních léčiv v podobě bylin z okolí školky pomocí jejich sběru a určování.

Psychosociální podmínky

Prostředí školky působí vzhledem k velikosti, výzdobě i díky personálu rodinně a útulně.

Snažíme se vytvářet dětem prostředí přijetí, vlídné podpory a láskyplné důslednosti. Vše, co dospělý dělá, pokračuje v nitru dítěte. Proto je tak důležité, jak se v blízkosti dítěte chováme.

Veškeré jednání dospělých (učitelů a ostatního personálu) k dětem vychází z úcty a respektujícího vztahu k dítěti, které je plnohodnotným člověkem. Učitelé si kontrolují pravdivost svého jednání, soulad myšlení s jednáním, své včasné a emočně přiměřené jednání, aby byli dobrými vychovateli a společníky jako respektující autorita. Učitelé dětem poskytují loajalitu, podporu, dohled a doprovod. Vždy jsou si vědomi svých slov a činů.  Jsou si vědomi toho, že je děti konfrontují se sebou samými a že je to cesta pro jejich vlastní vývoj.

Dbáme na to, aby dětem zůstávala odpovědnost za své vlastní chování, a aby měly možnost vidět důsledky svého chování ve své komplexnosti. Vedeme je tak, aby se uměly uplatnit ve společnosti a aby se uměly dobře projevovat.

Děti jsou brány ve všech ohledech a projevech vážně. Snažíme se poznat a pochopit dítě a  motivy jeho chování tak, abychom mohli dítě doprovázet, pomáhat mu na jeho vlastní cestě, povzbuzovat ho či korigovat nežádoucí projevy. V tomto směru nám pomáhají k hlubšímu poznávání dítěte i rozhovory s rodiči a poznání zázemí dítěte. Opora o rodičovskou pomoc zkvalitňuje nejen výchovnou práci, ale i mezilidskou atmosféru ve školce. Pohled na dítě respektuje i duchovní stránky osobnosti a vlastní já  dítěte.

Snažíme se vést děti tak, aby mezi sebou mluvily zdvořile a srozumitelně, aby se učily vzájemné spolupráci, soucítění, respektovaly se, a aby své konflikty mezi sebou uměly řešit samy. Hranice, které všichni respektujeme, vznikly postupně a s ohledem na vývojový stupeň dětí. Síla autority učitele se přizpůsobuje typu dítěte.

Ve školce je dodržován pracovní řád, ve kterém jsou zakotveny zásady a úkoly učitelů a ostatního personálu. Důsledné dodržování řádu, chodu dne a pravidel je prostředkem k vytyčeným cílům.

Děti jsou šetřeny informačního přívalu, proto se ve školce nesetkají s televizí a počítačem. Nepodporujeme používání tabletů či notebooků u takto malých dětí, neboť dosud nebyl ověřen vliv těchto technologií na dětský mozek a jeho pozdější kondici. Přehrávač hudby používáme jen k meditacím či poslechu zajímavých nahrávek.

Adaptace dětí probíhá podle potřeb jednotlivých dětí ve spolupráci s rodiči.

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Naše vzdělávací nabídka je členěna do šesti základních bloků (5.1. – 5.6.). Tyto bloky nejsou řazeny chronologicky. Jejich obsah vychází ze života dětí, z přirozeného rytmu ročních dob, z různých společenských a přírodních skutečností. Učitelé s nimi tudíž pracují na základě aktuální situace. Jsou tudíž rozpracovávány do třídních vdělávacích programů v rytmu roku, prolínají se, opakovaně se objevují v různých obměnách a na různě dlouhou dobu.

 

Celý školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program, č. 1-2014.pdf (454,5 kB)

© 2010-2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode